Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2386 ДГС Тича 05.09.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА - СЕЧ, РАЗКРОЯВАНЕ, ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД И РАМПИРАНЕ НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
2356 ДГС Тича 31.08.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВО ДЪРВЕСИНА ОТ СКЛАД ЗА ОБЕКТ 18022А, 18023А, 18024А,18025А Виж пълна информация
Процедура № 2356 на ДГС Тича от 31.08.2018 е прекратена!
2355 ДГС Тича 03.09.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ЗА ОБЕКТ 18026 / ОТД. 55 "з"/ Виж пълна информация
2353 ДГС Тича 31.08.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОБЕКТ: 18022, 18023,18024,18025 Виж пълна информация
Процедура № 2353 на ДГС Тича от 31.08.2018 е прекратена!
2335 ДГС Тича 27.08.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ВКЛЮЧЕНА В ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА 2018Г. НА ТП ДГС ТИЧА ЗА ОБЕКТ 18021А Виж пълна информация
Процедура № 2335 на ДГС Тича от 27.08.2018 е прекратена!
2334 ДГС Тича 27.08.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА ОБЕКТ 18021 Виж пълна информация
Процедура № 2334 на ДГС Тича от 27.08.2018 е прекратена!
2261 ДГС Тича 23.07.2018 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 20,654.00 лв. без ДДС
Предмет: ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ И КУЛТУРИ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ - ОСВЕТЛЕНИЕ - ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПОДРАСТТА ЧРЕЗ ОТСИЧАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ДЪРВЕСНИ И ХРАСТОВИ ВИДОВЕ, ОБЕКТ №2 Виж пълна информация
Процедура № 2261 на ДГС Тича от 23.07.2018 е прекратена!
2196 ДГС Тича 26.06.2018 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.49,АЛ1 , Т.1 /ОБЕКТ 18020 ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА Виж пълна информация
2135 ДГС Тича 01.06.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАИНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОБЕКТИ 18015,18016 ,18017,18018 Виж пълна информация
2134 ДГС Тича 01.06.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА ОБ 1815 ,1816, 1817,1818 Виж пълна информация
2100 ДГС Тича 17.05.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
Процедура № 2100 на ДГС Тича от 17.05.2018 е прекратена!
2098 ДГС Тича 17.05.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в горските територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС ТИЧА по реда на чл. 12 ал.1 и чл. 15 ал.1 Виж пълна информация
Процедура № 2098 на ДГС Тича от 17.05.2018 е прекратена!
2019 ДГС Тича 16.04.2018 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА Виж пълна информация
Процедура № 2019 на ДГС Тича от 16.04.2018 е прекратена!
2018 ДГС Тича 16.04.2018 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на на корен в горските територии -държавна собственост ,териториален обхват ТП ДГС ТИЧА Виж пълна информация
Процедура № 2018 на ДГС Тича от 16.04.2018 е прекратена!
2008 ДГС Тича 12.04.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
БК,ГБР, ДР
1803Ц Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1803Ц, от горска територии – държавна собственост, стопанисвани от „Югоизточно държавно предприятие” ДП Виж пълна информация
1959 ДГС Тича 20.03.2018 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ТАЙНО НАДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА
ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД
Виж пълна информация
1796 ДГС Тича 05.02.2018 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ВЪЗЛАГАНЕ И ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА Виж пълна информация
1721 ДГС Тича 29.12.2017 Процедури за продажба на дървесина
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ Виж пълна информация
1720 ДГС Тича 29.12.2017 Процедури за добив на дървесина
Предмет: ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ ТП ДГС ТИЧА НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ПО РЕДА НА ЧЛ.12, АЛ1, И ЧЛ. 38, АЛ.1 Виж пълна информация
1363 ДГС Тича 11.09.2017 Продажба на стояща дървесина на корен
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДАВАНЕ СА ПРОДАЖБА НАПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ НА ТП ДГС ТИЧА ОБ.17016 ОТД 21а,22з,60б об 17017 ОТД.60а, ОБ.17018ОТД.118а,ОБ.17019 ОТД.67г,д,ж,к,л Виж пълна информация
Процедура № 1363 на ДГС Тича от 11.09.2017 е прекратена!