Процедури

Процедура № 6250 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 19.08.2022
Втора дата
Начална цена 6,698.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС ТИЧА – обект №2216

Данни за дървесината

Обект/и № 2216
Дървесен вид бк, гбр, кгбр, бл, бб, см
Едра 5 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 65 куб.м.
За огрев 96 куб.м.
ОЗМ 3 куб.м.
Всичко 176 куб.м.