Процедури

Процедура № 6243 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 16.08.2022
Втора дата
Начална цена 17,737.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС ТИЧА – обект №2214

Данни за дървесината

Обект/и № 2214
Дървесен вид бк, здб, гбр
Едра 45 куб.м.
Средна 2 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 144 куб.м.
За огрев 290 куб.м.
ОЗМ 49 куб.м.
Всичко 530 куб.м.