Процедури

Процедура № 6241 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 16.08.2022
Втора дата
Начална цена 42,768.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС ТИЧА – обект №2212

Данни за дървесината

Обект/и № 2212
Дървесен вид бк, здб, гбр, кл, кгбр
Едра 84 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 591 куб.м.
За огрев 522 куб.м.
ОЗМ 75 куб.м.
Всичко 1282 куб.м.