Процедури

Процедура № 6114 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 28.04.2022
Втора дата
Начална цена 23,226.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от обект 2205 T на територията на „ЮИДП ДП ТП ”ДГС Тича” с. Тича до дома на краен потребител

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.