Процедури

Процедура № 6017 на ДГС Тича

Процедура № 6017 на ДГС Тича от 14.03.2022 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 14.03.2022
Втора дата
Начална цена 25,053.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от обект 2204 на територията на „ЮИДП” ДП ТП ”ДГС Тича” с. Тича до дома на краен потребител

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.