Процедури

Процедура № 5774 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 06.12.2021
Втора дата
Начална цена 106,363.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2201
Дървесен вид широколистни и иглолистни
Едра 399 куб.м.
Средна 595 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 1429 куб.м.
За огрев 1012 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3439 куб.м.