Процедури

Процедура № 5772 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 06.12.2021
Втора дата
Начална цена 91,760.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2204, 2205, 2206, 2207
Дървесен вид широколистни и иглолистни
Едра 460 куб.м.
Средна 32 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 1351 куб.м.
За огрев 994 куб.м.
ОЗМ 135 куб.м.
Всичко 2973 куб.м.