Процедури

Процедура № 4982 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 18.01.2021
Втора дата
Начална цена 166,042.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2104 – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ТП ДГС ТИЧА

Данни за дървесината

Обект/и № 2104
Дървесен вид бб, чб, см, тп, бк, здб, ива, гбр
Едра 457 куб.м.
Средна 209 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 2603 куб.м.
За огрев 955 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4227 куб.м.