Обща информация

ДГС Тича

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
ЮИОДП ДП ТП Държавно горско стопанство – Тича се намира в сливенска област Община Котел. На север граничи с ДГС- Омуртаг , на изток с
ДГС Върбица ,на юг с ДЛС Котел и на запад с ДЛС Котел и ДГС -Омуртаг.
ДГС –Тича е разположено на север от централното било на Източна Стара планина и заема изцяло склоновете на „Лиса планина”и северните склонове на Котленско – Върбишкия дял на главната Старопланинска верига.
ДГС –Тича попада в Горнотракийската горско растителна област.
Т- ГТ- Горна Тракия
Т-І Долен равнинно –хълмист и халмисто планински пояс на дъбовите гори/0-700м.нв.
Т-І-2Пояс на равнино хълмистите дъбови гори/0-500м.нв.
Голямото различие в надморската височина определя и разнородния релеф и видовия състав на горите.

І Релеф
Районът на ДГС –Теча има пресечен планински и полупланински релеф.От централното било на Източна Стара планина се отделя
В северозападна ,а след това в североизточна по билото на „Лиса планина,,коята е вододелна между водосборите на реките Янтра и Голяма Камчия.Водите на Янтра се вливат в р. Дунав ,а на Г.Камчия в Черно море.
Районът на ДГС- Тича е разположен между надморска височина
280 м./подотдел203 ф /при излизане на Г.Камчия от територията на стопанството и 1053 м.-най-високата точка връх „Голям Лисец”.
Хидрогравската мрежа обхващта горната част от водосборния басейн на река Голяма Камчия и най-горната част от водосбора на р. Янтра.
Река Голяма Камчия започва от главното било на Лиса планина
В месност „Равна локва= под името „Лесков дол” тече в източна посока и до м. „Черния вир”носи името „Братанска река”.Следкато приема водите на р.”Черна”до с.Тича носи името р.Тича а от с.Тича надолу р.Голяма Камчия.
Водният отток е в зависимост от количеството на валежите- голям през зимата и пролетта и малък през лятото и есента .
От водосбора на р.Янтра притоци са Букарев дол, Изворите и Припознатия дол.
Климатичните условия имат решаващо значение за формирането на типовете горски месторастенияи горскостопанско
райониране.
Територията на стопанството попада в Европейско-континенталната климатична област,умерено-континенталната подобласт ,Прибалкански климатичен район/Л.Събев, Станев/
Зимата е сравнително студеназа м януали в по ниските места е около -10 оСа за по високите около -30оС
Санитарното състояние на горите в ДГС-Тича е добро .Щетите се нанасяни по горите са биотични и абиотични. Постоянните и своевременни мерки допринасят за ограничаване на вредните последствия за гората, най-вече причинявани от човешката дейност.
news-panel-image
  • ДГС-Тича извърши почистване на горски територии

    Те успяха да съберат половин тон битови отпадъци

  • Отличиха победителите в конкурса на ДГС-Тича „Децата обичат гората“

    Отличените рисунки на децата бяха наградени с предметни награди, като някои от тях бяха изработени от служителите на стопанството, изцяло от природни материали.